رديابي جهش در اگزون هاي 3 ، 10 و 12 ژن BRCA1در 30 بيمار

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

رديابي جهش در اگزون هاي 3 ، 10 و 12 ژن BRCA1در 30 بيمار
مبتلا به سرطان پستان فاميلي

حسين تيموري 1، دكتر پروين مهدي پور 2، دكتر مرتضي عطري 3، محمد رضا ميرزايي4

 چكيده

  سرطان پستان يكي از شايع ترين علل مرگ و مير در ميان زنان مبتلا به سرطان مي باشد . بيش از نيمي از خانواده هاي داراي سرطان پستان فاميلي در ژن مستعد كننده به سرطان ،معروف به BRCA1جهش نشان مي دهند . در اين مطالعه نمونه خون 30 زن مبتلا به سرطان پستان كه سابقه فاميلي در بروز بيماري داشتند مورد بررسي قرار گرفت .

روش غير راديواكتيو PCR- SSCPبه منظور تشخيص جهش زايي در اگزون هاي 3، 10 و 12 ژن BRCA1مورد استفاده واقع شد كه منجر به شناسايي دو جهش در اگزون 3 و دو جهش در اگزون 12 گرديد . در اگزون 10 جهشي شناسايي نشد . تجزيه و تحليل آماري به دليل تعداد كم جهش شناسايي شده ، بين وجود جهش و مشخصات آسيب شناختي رابطه معني داري نشان نداد . نتايج اين مطالعه نشان مي دهد اين سه اگزون كمتر دچار جهش زايي مي شوند . با بررسي مطالعات مشابه در ديگر كشورها و همخواني نتايج اين مطالعه با آنها مي توان نتيجه گرفت كه جهش زايي در اگزون هاي 3 ، 10 و 12 كمتر اتفاق مي افتد .

واژههاي كليدي :سرطان پستان ، جهش ،  BRCA1و SSCP  

1- عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان ، نشاني : دانشكده پزشكي گرگان ، تلفن : 6-2241655-0171

2- عضوهيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران ، دانشكده بهداشت ، گروه ژنتيك انساني

3- عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران ، دانشكده پزشكي ، انستيتو كانسر

4- عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

 

web designer &master:morteza shafiei

email:m.shafiei@yahoo.com