ایجاد PDF ایمیل چاپ

چانچه غدد شیردهی پس از زایمان کوچک نشود و در ماموگرافی هم بزرگی آن محسوس باشد آیا ممکن است در طی سالهای آتی به سرطان تبدیل شود ؟آیا امکان عمل و برداشت غدد وجود دارد و نبود آن صدمه ای به بدنم وارد نمی کند

نویسنده:
دکتر مرتضی عطری
بازدیدها:
14037

پاسخ

بعد از زایمان بطور معمولی تا مدتی بعد از شیر دهی سینه ها بزرگ می باشند و اگر شیردهی نداشته باشند این زمان طولانی تر خواهد بود که هیچ ارتباطی با سرطان ندارد در صورت بزرگ بودن بیش از حد سینه ها جراحی پلاستیک کمک می کند

مجموعه

web designer &master:morteza shafiei

email:m.shafiei@yahoo.com