ایجاد PDF ایمیل چاپ

دردهایی که در قسمت سینه هستند به هرگونه که باشند مربوط به سرطان سینه اند حتی سوزش و دردهای خیلی کم ؟و عوارض این بیماری چگونه می توان تشخیص داد؟

نویسنده:
دکتر مرتضی عطری
بازدیدها:
14174

پاسخ

دردسینه مربوط به سرطان نیست

مجموعه

web designer &master:morteza shafiei

email:m.shafiei@yahoo.com